wysokosc-stawki-vat

Wysokość stawki VAT

Stawka podatku VAT przy usłudze wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz grzewczej

Wysokość podatku VAT w przypadku powyższych usług wymaga opodatkowania VAT stawką 23%, choć w niektórych przypadkach ustawodawca dopuścił możliwość stawki preferencyjnej w wysokości 8%. Determinantą jest tutaj powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego, w którym planowana jest instalacja.

Ustawowe przepisy w sprawie podatku VAT

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. usankcjonowano wysokość podatku VAT w przypadku różnych produktów. Przy instalacjach fotowoltaicznych albo grzewczych zastosowanie znajduje art. 41 ust. 12-12c ustawy, gdzie wyszczególniono, w jakich sytuacjach dopuszcza się stawkę preferencyjną 8%.

Powyższa stawka dotyczy budowy, remontów, termomodernizacji, modernizacji albo przebudowy obiektów budowlanych bądź też ich części, jeżeli objęto je wcześniej społecznym programem mieszkaniowym. Mianowicie, dotyczy to:

 • domów o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2 albo
 • mieszkań o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2.

Interpretacja powyższego przepisu pozwala stwierdzić, że stawka preferencyjna VAT ma zastosowanie wyłącznie przy instalacji na prywatny użytek. Jest to wyłączny warunek przy zakupie instalacji grzewczych, ale istnieją dodatkowe warunki przy zakupie instalacji fotowoltaicznej.

Przepisy VAT w przypadku instalacji fotowoltaicznych

Stawka VAT w wysokości 8% dotyczy fotowoltaiki wyłącznie przy instalacji paneli słonecznych na dachu lub gruncie domu o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2.

W obecnym stanie prawnym należy jednak znać różną wysokość stawek VAT w przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne oraz grzewcze. Ewentualne pomyłki w rozliczeniu podatku mogą skutkować bowiem koniecznością dopłaty zaległej należności podatkowej lub dodatkowymi sankcjami karno-skarbowymi.

Stawka VAT w przypadku domów o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2

Mieszkańcy domów o powierzchni użytkowej większej niż 300 m2 mogą liczyć na częściowe zastosowanie stawki preferencyjnej VAT liczącej 8%. W opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania należy podzielić proporcjonalnie w oparciu o to, jaka część budynku znajduje się we wskazanej ustawą powierzchni użytkowej. Ta część zostanie objęta podatkiem VAT w wysokości 8%. Część przekraczająca powierzchnię użytkową zostanie z kolei objęta podatkiem VAT w wysokości 23%.

Zróżnicowanie przepisów podatkowych w przypadku korzystania z OZE w Polsce wymaga często skorzystania z pomocy ekspertów, aby osoba nie pomyliła się oraz aby mogła spełnić wszystkie wymogi prawne.

Stawka VAT dla instalacji których nabywcą jest firma

Instalacje grzewcze oraz fotowoltaiczne nabywane przez firmy w każdym przypadku są objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%.

system-prosumencki-dla-przedsiebiorstw

System prosumencki dla przedsiębiorstw

Dnia 25 czerwca 2019 roku przyjęto tzw. system prosumencki, wcześniej wskazany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. System rozszerza nadanie statusu prosumenta również podmiot z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie Ministerstwa Rozwoju, w 2018 r. w Polsce powstało około 28 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a łączna ich moc wynosiła szacunkowo około 173 MW. Rząd uruchomił program Energia Plus, aby przyczynić się do wzrostu znaczenia fotowoltaiki w ramach promowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Przedsiębiorcy mogą zacząć produkować energię na własne potrzeby i rozliczać się w systemie korzystnych dla nich upustów z zakładami energetycznymi. Rozszerzenie katalogu prosumentów na małe i średnie firmy stanowiło istotny zwrot w stronę rozwoju małej przedsiębiorczości, szczególnie narażonej na systematyczne wzrosty cen energii elektrycznej.

W projekcie Komitetu Stałego Rady Ministrów uwzględniono zarazem poprawkę zgłoszoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Pozwala ona tworzyć tzw. spółdzielnie energetyczne mogące korzystać z prosumenckich zasad w zakresie rozliczeń energii elektrycznej dzięki opustom cenowym. Przedstawiciele polskiego rządu liczą, że przeprowadzone zmiany istotnie przyczynią się do wzrostu zainteresowania fotowoltaiką zarówno przez pojedyncze osoby, jak i licznych przedsiębiorców. Projekt służy ponadto długoterminowemu zmniejszeniu emisyjności polskiego sektora energetycznego, co jest jednym z wymogów narzuconych przez ustawodawstwo Unii Europejskiej.

Założenia programu Energia Plus

Opusty

Pod tym pojęciem funkcjonuje bezgotówkowa forma rozliczania wyprodukowanej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej. Rozliczenie opustowe jest regulowane na mocy umowy prosumenta ze sprzedawcą energii. Najczęściej przyjmuje się tutaj roczne okresy umowne, choć strony mają możliwość zmiany takiego okresu.

Na opusty mogą liczyć posiadacze mikroinstalacji o mocy maksymalnej do 50 kW. Posiadacze instalacji o mocy do 10 kW oddają do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii i odbierają ją w stosunku 1 do 0,8. W przypadku posiadaczy instalacji do 50 kW stosunek ten wynosi natomiast 1 do 0,7.

Po wejściu w życie ustawy prosumenci uzyskają szansę przenoszenia tak uzyskanej nadwyżki energii na kolejne okresy rozliczeniowe.

Close up of finger businessman using calculator calculate budget about house contract mortgage in the office room.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej krok po kroku

Podatnicy mogą odliczyć w deklaracji PIT ulgę – tzw. ulgę termomodernizacyjna. W 2020 roku podatnicy mogą odliczyć nawet 53 tys. zł wydatków z tytułu termomodernizacji budynku.

Podmioty, które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulga przysługuje podmiotowi, który jest właścicielem albo współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, opodatkowującego swoje dochody w oparciu o jednolitą stawkę podatku 19% lub na podstawie skali podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Budynek jednorodzinny to dom wolnostojący, który w ujęciu swojej konstrukcji stanowi odrębną całość i można w nim wydzielić maksymalnie 2 lokale bądź też 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dla przykładu:

Jeśli podatnik posiada dom o powierzchni 150 m2, a 30 m2 z tej powierzchni zagospodarował na sklep, może skorzystać z ulgi, ponieważ lokal użytkowy zajmuje 25% powierzchni całkowitej budynku. Jeśli ten sam podatnik posiada wiele nieruchomości, to wówczas limit dla danej osoby jest łączny i osoba może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł. Limit ustawowy nie jest bowiem związany z konkretną inwestycją, ale z konkretnym podatnikiem. W przypadku małżonków posiadających nieruchomości objęte współwłasnością łączną – każda z osób może odliczyć maksymalnie po 53 tys. zł, a więc limit zwiększa się podwójnie w porównaniu do limitu dla jednego podatnika.

Wypełnienie w PIT – Ulga termomodernizacyjna

Niezbędne będzie tu wypełnienie PIT/O. Załącznik PIT/O nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, ale należy go złożyć wraz z drukiem PIT. Podatnicy powinni pamiętać, że formularz PIT/O można złożyć wraz z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Dla ułatwienia odliczenia ulgi nowa wersja PIT/O ma wiersz pt. „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, gdzie można wpisać kwotę w wysokości do 53 tys. zł z okresu maksymalnie 3 lat liczonych od końca roku, w którym podatnik rozpoczął inwestycję termomodernizacyjną.

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie w ramach PIT-36 albo PIT-37, wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Jeśli rozliczają się osobno, każdy z małżonków wypełnia załącznik dla samego siebie w odrębnej deklaracji. Kwota odliczenia powinna znaleźć pokrycie w rocznym dochodzie każdego podatnika. Jeśli dojdzie do sytuacji odmiennej, czyli dochód jest niższy niż wydatki, można ją odliczyć w kolejnych latach, chociaż nie dłużej niż przez 6 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dla przykładu:

Jeśli podatnik poniósł w 2019 roku koszty na zakup instalacji fotowoltaicznej w wysokości 35 tys. zł, a jego dochody wyniosły 30 tys. zł, zaś resztę sfinansował oszczędnościami, to w formularzu PIT za 2019 rok może odliczyć maksymalnie 30 tys. zł, a  pozostałą resztę  odliczy w formularzach PIT w kolejnych maksymalnie 6 latach.

Warunki odliczenia ulgi termomodernizacyjnej

Istnieją następujące warunki odliczenia ulgi termomodernizacyjnej:

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Kupowanie towarów i usług zgodnie z wykazem regulowanym na mocy rozporządzenia;
 • Kupowanie wyłącznie u podatników zarejestrowanych jako płatnicy VAT, zaś w rozliczeniu przedstawianie faktur opłaconych osobiści.
 • Odliczanie wydatków na bieżąco, tj. osobno w przypadku każdego roku kalendarzowego w PIT.
 • Ukończenie realizowanej inwestycji maksymalnie w ciągu 3 lat, które należy liczyć od dnia pierwszego poniesionego wydatku.
 • Rozliczanie wyłącznie realnie poniesionych wydatków (nie można na przykład odliczyć kosztów dofinansowania uzyskanego z NFOŚiGW, jak choćby kosztów skorzystania z programu „Mój Prąd”).

Co możesz odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

W uldze można odliczyć konkretne działania i typy produktów, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wyliczono tam 15 typów materiałów budowlanych i urządzeń oraz 16 rodzajów usług.

Energia-użytkowa,-pierwotna-i-końcowa

EP, EK i EU – Co oznaczają te pojęcia?

Energia użytkowa, pierwotna i końcowa – co oznaczają te pojęcia?

Budując dom zetkniesz się z wieloma specyficznymi terminami technicznymi, których znajomość może okazać się pomocna. Skróty takie, jak „Ep”, „Ek”, czy „Eu” są trudne do zrozumienia przez osoby, które nie miały dotychczas styczności z inwestycjami w zakresie budownictwa czy energetyki. Ich znajomość może jednak ułatwić późniejsze zarządzanie kosztami w związku ze zużyciem energii elektrycznej przez dom.

“EU” – Istota energii użytkowej

Energia użytkowa (oznacza skrótem „Eu”) to ilość energii niezbędnej do zaopatrzenia każdego metra kwadratowego domu. Jest to najważniejszy parametr przy kalkulacji kosztów energetycznych domu już na etapie formułowania projektu jego budowy.

Zapotrzebowanie energetyczne budynku zależy od zróżnicowanych czynników. Wśród ważniejszych można wymienić na przykład:

 • Typ i konstrukcję dachu i ścian.
 • Formę wykorzystanej termoizolacji, w tym poziom termoizolacyjności okien i drzwi.
 • Wykorzystany model wentylacji domu i związany z tym poziom straty ciepła.
 • Geograficzne położenie budynku i wynikające stąd różnice w zapotrzebowaniu, a więc również w kosztach energii w różnych miastach w kraju.
 • Usytuowanie domu względem stron świata, tj. uwzględnienie maksymalnej możliwej ekspozycji na słońce.

Zadowalającą wartością, jeśli chodzi o poziom energii użytkowej powinna być wartość do 40 kWh/m2. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym lepiej w związku z niższymi stratami energii potrzebnej do ogrzania budynku.

“EP” – Co to jest energia pierwotna?

Energia pierwotna („Ep”) to wskaźnik istotny z formalnego powodu, ponieważ uwzględnia konieczność dostosowania się przez podmiot do zmian zachodzących w prawie budowlanym. W prawie europejskim i polskim akcentuje się stale potrzebę ograniczania energii z nieodnawialnych źródeł kosztem promowania energii ze źródeł odnawialnych. Wspierane są również finansowo inicjatywy z tytułu adaptowania rozwiązań energetycznych wpisanych w OZE. W prawie budowlanym po 2014 roku systematycznie zmniejszano wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię ze źródeł nieodnawialnych. Dla nowo powstałych budynków jednorodzinnych wartość wskaźnika wynosi obecnie 95 kWh/m2 w skali roku, ale od 2021 roku ma być ona zmniejszona do 70 kWh/m2 w skali roku.

Wartość wskaźnika energii pierwotnej oznacza dla inwestora mniej więcej tyle, co konieczność zastosowania przy budowie domu technologii energooszczędnych, aby skuteczniej dopasować się do wymogów środowiskowych i prawnych. Stosowanie technologii ukierunkowanych na wykorzystanie OZE może być tutaj przydatne.

“EK” – Znaczenie energii końcowej

Pod tym pojęciem kryje się energia dostarczona do budynku w celu zagwarantowania odpowiedniej temperatury oraz przy uwzględnieniu ewentualnych strat w wytwarzaniu oraz przesyłaniu ciepła wewnątrz całego budynku. Na wysokość tego wskaźnika wpływa głównie sprawność źródła ciepła np. Kotła

W pomiarach energii końcowej („Ek”) liczy się zwłaszcza uwzględnienie sposobów i technik na ograniczenie strat energii. Dwa główne sposoby to możliwie najlepsza termoizolacja budynku w celu zachowania w nim ciepłego powietrza, a także zaprojektowanie wnętrza domu w sposób optymalnie szczelny, wyposażanego w system mechanicznej wentylacji z wydajną rekuperacją.

Tylko dzięki powyższym rozwiązaniom możliwe jest zapewnienie sprawnej cyrkulacji powietrza wewnątrz domu. Sprawna cyrkulacja to taka, która umożliwia efektywną i niezakłóconą wymianę powietrza, w tym odprowadzanie zarówno pary wodnej, jak i dwutlenku węgla. Ma to znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa osób oraz zapewnienia im właściwego komfortu pobytu w domu. Błędy na etapie projektu wentylacji mogą skutkować gorszym samopoczuciem mieszkańców lub zwiększyć zagrożenie grzybem na ścianie. Mechaniczna wentylacja z systemem odzyskiwania ciepła pozwala dodatkowo na optymalne wykorzystanie powietrza już „zużytego”. Ciepło tego ostatniego można bowiem wykorzystać do ogrzania powietrza świeżego wewnątrz całego budynku.

dofinansowania-oraz-ulgi

Dofinansowania oraz ulgi

Ulga termomodernizacyjna

Ulgę taką mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami albo współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, opłacające podatek na podstawie skali podatkowej, ryczałtowej albo podatek liniowy. Ulga ma podobny charakter, jak ulga remontowa i pozwala odliczyć od podstawy podatku nawet 53 tys. zł przez 3-letni okres

Istotne uwarunkowania

Wydatki wpisane na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej muszą być poniesione faktycznie na termomodernizację budynku, na przykład na zamianę źródeł energii na źródła odnawialne. Nowa instalacja powinna znaleźć się w tym samym budynku, chyba że podmiot wykaże przeciwwskazania techniczne uzasadniające zmianę. Zmiana taka nie może jednak powodować, że nowa instalacja nie będzie powiązana z budynkiem mieszkalnym. W przypadku małżeństw każdy z małżonków może z osobna uzyskać po 53 tys. zł ulgi, co daje dodatkowe korzyści podatkowe. Wydatki należy dokumentować fakturami VAT w kwotach brutto. Wcześniejsze uzyskanie dotacji z NFOŚiGW lub WFOŚiGW powoduje, że osoba nie może odliczyć w tej części wydatków wykazanych na potrzeby termomodernizacji.

Na ukończenie inwestycji osoba ma dokładnie 3 lata licząc od roku podatkowego rozpoczęcia takiej inwestycji, aby skorzystać prawidłowo z ulgi. Na przykład, jeśli inwestujesz w nowe rozwiązania termomodernizacyjne w 2020 roku, inwestycja powinna zakończyć się w 2023. Niezbędny będzie tu także audyt energetyczny przed wykonaniem termomodernizacji oraz po jej zakończeniu. Co ważne, koszt takiego audytu jest kwalifikowany do ulgi. Wszystkie wydatki, które uprawniają osobę do skorzystania z ulgi, zostały wyszczególnione precyzyjnie w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2489).

Program Mój Prąd

Rząd RP przeznaczył 1 mld zł na pobudzenie inwestycji produkowania energii elektrycznej z niewielkich instalacji fotowoltaicznych przez osoby fizyczne na obszarze Polski. Program jest stosunkowo prosto skonstruowany i czytelny dla beneficjentów. Procedura składania wniosków jest szybka (drogą on-line), podobnie jak wypłata przyznanych środków finansowych. Moc instalacji powinna wahać się w przedziale 2-10 kW i służyć na potrzeby już zbudowanych budynków mieszkalnych. Pomoc nie może być wypłacona w związku ze zwiększeniem mocy instalacji już istniejących w zakresie fotowoltaiki. Okres kosztów kwalifikowanych ustalono od 23 lipca 2019 r. aż do 31 grudnia 2025 r. Koszty takie obejmują zakup, montaż, odbiór, a także uruchomienie instalacji. Maksymalna wartość dofinansowania to do 50% kosztów, choć nie więcej niż 5 tys. zł na pojedynczy wniosek.

Kluczowe warunki dodatkowe uzyskania wsparcia

 • Instalacja fotowoltaiczna nie może powstać przed 24 lipca 2019 r.
 • Dofinansowanie można uzyskać na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku.
 • Jedno finansowanie obejmuje zarówno umowę na zakup, jak i dystrybucję energii.
 • Wniosek powinien zostać wstępnie zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 • Finansowanie obejmuje zakup i montaż instalacji nowych, czyli takich, które zostały wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed od dnia ich montażu u klienta;
 • Państwo wymaga skutecznej eksploatacji instalacji przynajmniej przez okres 3 lat od dnia montażu;
 • Wysokość ulgi termomodernizacyjnej jest zmniejszona o wartość wypłaconej dotacji z programu Mój Prąd.
dofinansowania-dla-rolników

Dofinansowania dla rolników

Niemal milion zł dla pojedynczego rolnika na rozwój energii odnawialnej

Polscy rolnicy uzyskali możliwość zdobycia dopłat na inwestycje w instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska.

Przy zakupie instalacji do 50 kW beneficjenci mają szansę rozliczenia się jak prosumenci. Uczestnik może uzyskać dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 800 tys. zł. Pomoc jest następstwem zaangażowania nowego programu rządowego NFOŚiGW w postaci programu Agroenergia. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma więc więcej korzyści i jest wspierane przez państwo. Przykładowe cele dofinansowane ze środków publicznych to budowa paneli słonecznych, wsparcie energetyki wodnej, budowa wiatraków, czy biogazowni.

Rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie maksymalnie 40% wartości całej inwestycji, do kwoty 800 tys. zł. Dodatkowym celem programu Agroenergia jest zachęcenie do gromadzenia energii i sprzyjanie samowystarczalności energetycznej rolników w przyszłości. Odnawialne źródła energii nie tylko skutkują zwiększeniem zysków gospodarstw rolnych, ale również pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału biomasy. Wsie są obecnie narażone najbardziej na spadki napięcia energetycznego, co widać w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Łączny budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł, a 40% to wartość dotacji bezzwrotnych, natomiast 60% to zwrotne formy finansowania.

czy-folie-grzewcze-są-bezpieczne2

Czy folie grzewcze są bezpieczne?

Produkty TERMOFOL zostały przebadane przez Akredytowane jednostki badawcze pod kątem bezpieczenstwa oraz zgodności z Europejskimi normami.

Dzięki Politechnice Wrocławskiej oraz Zakładom badan i atestacji im. Prof. F. Stauba odpowiadamy na jedno z najczęściej zadawanych pytań.

Czy ogrzewanie podczerwienią jest bezpieczne?

Oczywiście, że tak!

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego są porównywalne z polem emitowanym przez typowe urządzenia powszechnego użytku takie jak suszarka do włosów czy czajnik elektryczny. Opinia na temat produktu została wydana przez Politechnikę Wrocławską i jest ona załączona poniżej.

Czy produkty TERMOFOL są zgodne z Europejskimi normami?

Badania Bezpieczenstwa oraz Certyfikat B gwarantują najwyższą jakość produktu dodatkowo produkty zostały oznaczone certyfikatem produkt sprawdzony ZETOM.

Reasumując, certyfikaty CE / BBJ SEP / ZETOM / B / RoHS / Meritz gwarantują bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Wybierając TERMOFOL masz gwarancję najwyższej jakości oraz wykonanej usługi zgodnie z Europejskimi normami.